messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
บ้านโคกสะอาด เดิมชื่อบ้านโกรกกะแอก เป็นพื้นที่ของชาวไทยเขมร แต่ต่อมาได้มีประชาชนที่อพยพมาจากอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และมาจากอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้บ้านโคกสะอาดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ภาษาที่พูด ได้แก่ ภาษไทย ลาว และเขมร ส่วย และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านโคกสะอาดได้แยกเป็น 4 หมู่บ้าน คือบ้านโคกสะอาด หมูที่ 1,9,11,12 โดยใช้ชื่อบ้านโคกสะอาด เช่นเดิม

ตราสัญลักษณ์

check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอน้ำขุ่น 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 117 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นอื่น 4 ตำบล คือ ตำบลตาเกา ตำบลโซง ตำบลไพบูลย์ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาเกา ตำบลตาเกา ทิศใต้ ติดกับ บ้าน้อยตาหวาน ตำบลโซง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ทั้งหมด จำนวน 92.25 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 57,965 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบ 52,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ภูเขา 4,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นน้ำ 1,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 จำนวน หมู่บ้าน 12 หมู่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 จำนวน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูลปี 2563) จำนวนประชากรทั้งหมด 6,807 คน เป็นชาย 3,439 คน เป็นหญิง 3,368 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ - อาชีพรับจ้างทั่วไป 25 % - อาชีพเกษตรกร ทำนา ไร่ ทำสวน 70 % - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงแรม 1 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % 1.ปั้มน้ำมันบ้านโนนยาง 1 แห่ง 2.ปั้มน้ำมันบ้านตาโกย 1 แห่ง - ปั้มน้ำมันหลอด 6 แห่ง - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2-3 ลูกหิน 10 แห่ง

สภาพทางสังคม
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนยาง 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สถาบัน และองค์กรทางศาสนา - วัด 7 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง

check_circle ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากร จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำขุ่น ตำบลโคกสะอาด พื้นที่ ชาย หญิง รวม หมู่ที่ 1 โคกสะอาด 219 238 457 หมู่ที่ 2 นาเจริญ 108 98 206 หมู่ที่ 3 โนนสง่า 304 309 613 หมู่ที่ 4 ห้วยยาง 352 360 712 หมู่ที่ 5 โนนแสงเพชร 113 122 235 หมู่ที่ 6 โนนยาง 504 463 967 หมู่ที่ 7 ตาโกย 502 530 1,032 หมู่ที่ 8 โนนอุดม 427 411 838 หมู่ที่ 9 โคกสะอาด 189 183 372 หมู่ที่ 10 โนนทับทิม 321 300 621 หมู่ที่ 11 โคกสะอาด 216 222 438 หมู่ที่ 12 โคกสะอาด 169 153 322 ยอดรวมทั้งหมด 3,424 3,389 6,813 ที่มา : งานทะเบียนราษฎร ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2564

info_outline วิสัยทัศน์
check_circle ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผ้าไหมพื้นบ้าน[13 มิถุนายน 2565]
กลุ่มทำกระเป๋า[1 ตุลาคม 2564]
กลุ่มทำน้ำยาล้างจาน[1 ตุลาคม 2564]
กลุ่มทอผ้าไหม[1 ตุลาคม 2564]
 
check_circle สถานที่สำคัญ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด[1 ตุลาคม 2564]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย[1 ตุลาคม 2564]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด[1 ตุลาคม 2564]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง[1 ตุลาคม 2564]
 
check_circle ผลผลิตทางการเกษตร
สวนยางพารา[1 ตุลาคม 2564]
สวนมะระกอ[1 ตุลาคม 2564]
สวนพริก[1 ตุลาคม 2564]
สวนมะพร้าว[1 ตุลาคม 2564]
 

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด