messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายธีระวุฒิ อรจันทร์
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายธีระวุฒิ อรจันทร์
นายช่างประปาชำนาญงาน รักษาราชการแทนนายช่างไฟฟ้า
นายธีระวุฒิ อรจันทร์
นายช่างประปาชำนาญงาน
นายวิชิต น้อยวังคลัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 062-1015943
นางสาวรัชฎาภรณ์ ขวัญยืน
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทรศัพท์ : 061-6210723
นายไกรสร ละอองศรี
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า)
โทรศัพท์ : 065-4962379

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด