ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์) กองช่าง ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง