ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า ม.3 (บ้านนายไสว แทนสิงห์ - โรงสีข้าวชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง