ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสท์ฟัลติกคอนกรีตบ้านโคกสะอาด - โนนแสงเพชร อบ.ถ.82-03-(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ที่ 9 บ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,177.00 หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,062 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี