องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
folder โครงสร้างการบริหาร
insert_drive_file โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview99

account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 092-9811857
นางนิรมล พรมะลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 087-2466325
นายสำราญ กองหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 064-0468006
นายมานพ ขาวสะอาด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0821497935
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นางจันทร์เพ็ญ ชินวงค์
ผอ.กองคลัง
โทรศัพท์ : -
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box สมาชิกสภา
นายสังวาลย์ บุตรศรี
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 080-7353559
นายหนูกาญ กองหิน
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 093-4130136
นางบุญมี สมศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางบุญมี สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-5855023
นายสุนทร ศิริวรรณ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-8790251
นายพิทักษ์ จันนาหว้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 093-3946803
นางสมหมาย นามศรีหาร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 095-3938966
นางสาวรัตติยาพร ศิรินัย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 062-5722805
นายสหรัฐ คงทอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 097-0023490
นางวิลัย ติจะนา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-5842160
นายทินกร คำเกิด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-0055763
นางอุราลิตร์ นำระนะ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 098-1637734
นายไชยยนต์ วัฒนสิงห์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 089-2865894
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : -
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทร์เพ็ญ ชินวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพิเชษฐ์ จากชัยภูมิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : -
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพัชร์จิดานันท์ สานุสันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายดำรงศักดิ์ บุญเชิญ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0879580114
นางสุภาพร แก้วสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนากร หลาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี ทากุ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 084-4101561
นางสาวนิภาพร ทองรส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 085-2097930
นายศราวุธ ขาวสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ : 089-8658475
นายอนุสรณ์ ลาวินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์ : 099-6908075
นางสาวธนภรณ์ บุญเย็น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 092-3922497
นายพรชัย แสงธรรม
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 083-3735706
นายรัตย์พล วัฒนสิงห์
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 063-1507437
นายนิจ สาระพันธ์
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 089-2860031
ว่าง
พนักงาน 1669
นายวัชราภรณ์ ละอองศรี
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 063-0755450
นายกัมพล ศรีหาบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061-0615565
นางสาวจริญญา บุตรดาพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
โทรศัพท์ : 096-4148164
นางสาวเจษฎาพร ชินวงค์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทรศัพท์ : 0985126744
นายเฉลิมศักดิ์ ทำนองดี
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0809902074
นายณัฐพงศ์ เวระนะ
พนักงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0954088671
นายประดุง โพธิ์อุดม
พนักงานจ้างเหมาประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0889475940
นายวุฒินันท์ จันคะณา
พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 0879972788
นางเจริญ.สาระพันธ์
แม่บ้าน..อบต.
โทรศัพท์ : 0927598878
นางสาวปานตะวัน อรจันทร์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 093-3387956
นางสาวพจนาฎ สมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0855931909
นางสาวสายรุ้ง โพธิ์อ่ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0924748898
นางสาวนงนภัส เวระนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0964097089
นายจตุพงษ์ รวมจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0901891729
นายสิทธิศักดิ์ สุขเลิม
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0931932044
น.ส สุมาลี จันทรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยยาง
โทรศัพท์ : 0963310144
นายบุญโฮม ชมชื่น
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 0987811001
นางสาวขนิษฐา สารบาล
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0884738108
account_box กองคลัง
นางจันทร์เพ็ญ ชินวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
ว่าง
นักวิชาการคลัง
นางสาวพัชริน นันทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภาริณี สีหบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 086-0086148
นายไพรวัลย์ ปัสสาสิงห์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 097-2918678

ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
น.ส.วนิดา สร้อยสน
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำส่วนการคลัง
โทรศัพท์ : 0902849028
account_box กองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิเชษฐ์ จากชัยภูมิ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างไฟฟ้า
ว่าง
นายช่างสํารวจ
นายวิชิต น้อยวังคลัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 062-1015943
นางสาวรัชฎาภรณ์ ขวัญยืน
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทรศัพท์ : 061-6210723
นายไกรสร ละอองศรี
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า)
โทรศัพท์ : 065-4962379
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0653942599
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0653942599
นางสาวประพัฒน์ศร โสภากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจริยา น้อยวังคลัง
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-8773064
นางวรรณนิษา พิมพานิล
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-0903750

ครู
นางสอาด บุญอุดม
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-0845998
นางจิรกานต์ อุระเพ็ญ
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 080-7360299
นางสาววิมล วัฒนสิงห์
ครู
โทรศัพท์ : 093-4703529
นางสาวทองฤทิ์ สาลีพวง
ครู
โทรศัพท์ : 087-2477339
นางยาวะดี บุญฉวี
ครู
โทรศัพท์ : 081-8716501
นางสาวล้วนลักษณ์ รสชาติ
ครู
โทรศัพท์ : 080-1571030
นางสาวจินตนา เวระนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 082-5738395
นางณัฐธภา ทองผุย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-0411861
นางสาวนุ่ม คำใบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 092-4091728
นางสาวกัญญาณี แก้วสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062-1951759
นางสาวปราณี เวทะเรียะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 097-3414284
นางสาวพรภิรมย์ เกษสุรันต์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 064-2670661
นางสาวศิริธร สุทธิธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0826813893
นางสาวปาณิสรา รสชาติ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0982592498
นางสาวคำพงษ์ ทองระเมีย
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0935457473
นางสาวดาว พื้นพรม
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนยาง
นางอ้อย ศรีคูณ
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด
นางสาวละอองดาว นามโฮง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทรศัพท์ : 0647547562


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด