messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 4 ตำบล ของอำเภอน้ำขุ่นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากอำเภอน้ำขุ่น 13 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 117 กิโลเมตร และมีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นอื่น 4 ตำบล คือ ตำบลตาเกา ตำบลโซง ตำบลไพบูลย์ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์ ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านตาเกา ตำบลตาเกา ทิศใต้ ติดกับ บ้าน้อยตาหวาน ตำบลโซง ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ ทั้งหมด จำนวน 92.25 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 57,965 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ราบ 52,168 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ภูเขา 4,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 พื้นน้ำ 1,159 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 จำนวน หมู่บ้าน 12 หมู่ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มี 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 จำนวน และจำนวนครัวเรือนทั้งหมด (ข้อมูลปี 2563) จำนวนประชากรทั้งหมด 6,807 คน เป็นชาย 3,439 คน เป็นหญิง 3,368 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,132 ครัวเรือน
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ - อาชีพรับจ้างทั่วไป 25 % - อาชีพเกษตรกร ทำนา ไร่ ทำสวน 70 % - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % หน่วยธุรกิจในเขต อบต. - โรงแรม 1 แห่ง - ปั้มน้ำมัน 2 แห่ง - อาชีพค้าขายและรับราชการ 5 % 1.ปั้มน้ำมันบ้านโนนยาง 1 แห่ง 2.ปั้มน้ำมันบ้านตาโกย 1 แห่ง - ปั้มน้ำมันหลอด 6 แห่ง - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 2-3 ลูกหิน 10 แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านโนนยาง 2.โรงเรียนบ้านห้วยยาง 3.โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีจำนวน 4 แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนนยาง 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตาโกย 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สถาบัน และองค์กรทางศาสนา - วัด 7 แห่ง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนยาง

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด