messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0653942599
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0653942599
นางสาวประพัฒน์ศร โสภากุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางจริยา น้อยวังคลัง
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 087-8773064
นางวรรณนิษา พิมพานิล
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 082-0903750

ครู
นางสอาด บุญอุดม
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 065-0845998
นางจิรกานต์ อุระเพ็ญ
ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ : 080-7360299
นางสาววิมล วัฒนสิงห์
ครู
โทรศัพท์ : 093-4703529
นางสาวทองฤทธิ์ สาลีพวง
ครู
โทรศัพท์ : 087-2477339
นางยาวะดี บุญฉวี
ครู
โทรศัพท์ : 081-8716501
นางสาวล้วนลักษณ์ รสชาติ
ครู
โทรศัพท์ : 080-1571030
นางสาวจินตนา เวระนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 082-5738395
นางณัฐธภา ทองผุย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 084-0411861
นางสาวนุ่ม คำใบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 092-4091728
นางสาวกัญญาณี แก้วสว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 062-1951759
นางสาวปราณี เวทะเรียะ
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 097-3414284
นางสาวพรภิรมย์ เกษสุรันต์
ผู้ดูแลเด็ก
โทรศัพท์ : 064-2670661
นางสาวศิริธร สุทธิธรรม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0826813893
นางสาวปาณิสรา รสชาติ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0982592498
นางสาวคำพงษ์ ทองระเมีย
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตาโกย
โทรศัพท์ : 0935457473
นางสาวดาว พื้นพรม
แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนยาง

แม่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสะอาด
นางสาวละอองดาว นามโฮง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทรศัพท์ : 0647547562
นายจตุพงษ์ รวมจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 0901891729

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด