องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองคลัง
นางสาวชญานุช สว่างภพ
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
ว่าง
นักวิชาการคลัง
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภาริณี สีหบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 086-0086148
นายไพรวัลย์ ปัสสาสิงห์
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 097-2918678

คนงาน
น.ส.วนิดา สร้อยสน
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำส่วนการคลัง
โทรศัพท์ : 0902849028


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด