messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สมาชิกสภา
นายสังวาลย์ บุตรศรี
ประธานสภา
โทรศัพท์ : 080-7353559
นายหนูกาญ กองหิน
รองประธานสภา
โทรศัพท์ : 093-4130136
นางบุญมี สมศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
นางบุญมี สมศรี
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 089-5855023
นายสุนทร ศิริวรรณ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 087-8790251
นายพิทักษ์ จันนาหว้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 093-3946803
นางสมหมาย นามศรีหาร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 095-3938966
นางสาวรัตติยาพร ศิรินัย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 062-5722805
นายสหรัฐ คงทอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 097-0023490
นางวิลัย ติจะนา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 089-5842160
นายทินกร คำเกิด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 080-0055763
นางอุราลิตร์ นำระนะ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 098-1637734
นายไชยยนต์ วัฒนสิงห์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 089-2865894

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด