messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยชนะ อรจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 092-9811857
นางนิรมล พรมะลี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 087-2466325
นายสำราญ กองหิน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 064-0468006
นายมานพ ขาวสะอาด
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0821497935
นายแสงวิทยา ชินวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นายแสงวิทยา ชิวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
โทรศัพท์ : 0910429248
นางชญานุช สว่างภพ
ผอ.กองคลัง
โทรศัพท์ : 0933538419
นางพัชร์จิดานันท์ สานุสันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายธีระวุฒิ อรจันทร์
เจ้าพนักงานประปาขำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนัตพงษ์ เวระนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด