องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอารีรัตน์ กาเมือง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพัชร์จิดานันท์ สานุสันต์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายดำรงศักดิ์ บุญเชิญ
นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0879580114
นางสุภาพร แก้วสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนากร หลาทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี ทากุ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 084-4101561
นางสาวนิภาพร ทองรส
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 085-2097930
นายศราวุธ ขาวสะอาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
โทรศัพท์ : 089-8658475
นายอนุสรณ์ ลาวินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทรศัพท์ : 099-6908075
นางสาวธนภรณ์ บุญเย็น
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 092-3922497
นายพรชัย แสงธรรม
นักการภารโรง
โทรศัพท์ : 083-3735706
นายรัตย์พล วัฒนสิงห์
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 063-1507437
นายนิจ สาระพันธ์
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 089-2860031
ว่าง
พนักงาน 1669
นายวัชราภรณ์ ละอองศรี
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 063-0755450
นายกัมพล ศรีหาบุตร
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ : 061-0615565
นางสาวจริญญา บุตรดาพงษ์
ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน
โทรศัพท์ : 096-4148164
นางสาวเจษฎาพร ชินวงค์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ)
โทรศัพท์ : 0985126744
นายเฉลิมศักดิ์ ทำนองดี
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0809902074
นายณัฐพงศ์ เวระนะ
พนักงานประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0954088671
นายประดุง โพธิ์อุดม
พนักงานจ้างเหมาประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0889475940
นายวุฒินันท์ จันคะณา
พนักงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 0879972788
นางเจริญ.สาระพันธ์
แม่บ้าน..อบต.
โทรศัพท์ : 0927598878
นางสาวปานตะวัน อรจันทร์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 093-3387956
นางสาวพจนาฎ สมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0855931909
นางสาวสายรุ้ง โพธิ์อ่ำ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0924748898
นางสาวนงนภัส เวระนะ
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0964097089
นายจตุพงษ์ รวมจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0901891729
นายสิทธิศักดิ์ สุขเลิม
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำรถน้ำ
โทรศัพท์ : 0931932044
น.ส สุมาลี จันทรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านห้วยยาง
โทรศัพท์ : 0963310144
นายบุญโฮม ชมชื่น
พนักงาน 1669
โทรศัพท์ : 0987811001
นางสาวขนิษฐา สารบาล
พนักงานจ้างเหมาบริการประจำสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0884738108


× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด