messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
check_circle เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ขั้นตอนในการยื่นขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ หลักฐานในการยื่นจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อดำเนินการตามนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีสมุดคู่มือคนพิการ ๓. มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบาล อบต. กทม. ขั้นตอนในการยื่นขอขึ้นทะเบียน ให้ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกๆปี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๑. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ หรือ สำเนาสูจิบัตร ๒. สำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการ ๓. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. กรณี ที่ผู้พิการไม่สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง และ ไม่มีสมุดเงินฝากธนาคาร อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นจดทะเบียนแทนได้ หรือ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองของผู้พิการเป็นผู้ยื่นขอจดขึ้นทะเบียนแทนได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : โทรศัพท์ : ๐-๔๕๓๑-๘๘๙๕ เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ

× องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด